1. Podstawowe definicje
 • Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem szukamwczasow.pl prowadzona przez administratora w j. polskim, umożliwiająca zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 • Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 • Ogłoszenie- zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie oferta dotycząca w szczególności sprzedaży, kupna, pracy, oferowanych usług nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • Administrator– podmiot będący właścicielem Serwisu odpowiadający za jego prawidłowe funkcjonowanie.
 • Konto– część Serwisu przydzielona indywidualnie Użytkownikowi po podaniu adresu email oraz hasła w ramach której Użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Regulamin określa zasady korzystania z Szukamwczasow.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 • Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Szukamwczasow.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
 • Administratorem oraz właścicielem Serwisu jest osoba prywatna.

 

 1. Ogólne warunki korzystania
 • Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Szukamwczasow.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 • Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Szukamwczasow.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Szukamwczasow.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu Szukamwczasow.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 • Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 • Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 • Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 • Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń
 • Zamieszczanie ogłoszeń na Szukamwczasow.pl jest bezpłatne.
 • Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji
 • Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres wybrany podczas dodawania ogłoszenia przez Użytkownika.
 • Po okresie wybranym przez użytkownika, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 • Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 • Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii, ceny.
 • Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które: 

  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i przyzwoitości;
  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  7. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  8. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  9. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 • Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  1. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  2. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  3. Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
  4. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  5. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  6. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  7. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 

 1. Zasady odpowiedzialności
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Szukamwczasow.pl.
 • Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Szukamwczasow.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 • Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Szukamwczasow.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Szukamwczasow.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Szukamwczasow.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

 

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Pomimo, iż świadczenie usług przez Szukamwczasow.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Szukamwczasow.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usunięcie konta polega na zalogowaniu się do serwisu Szukamwczasow.pl i wybranie opcji "usuń konto".
 • Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 • Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Szukamwczasow.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.